Truyện dịch
Cha con chung vợ (Update phần 118)
Tình nghiện (Update phần 62)
Nữ nhân Tô gia (Update phần 193)
Không khép nổi chân (Update phần 152)